کفش کار ایمنی برق که توانست مردی را از 600 ولت جریان برق نجات دهد!

دو نام اصلی برای کفش کار ایمنی برق وجود دارد که تا حدی از شوک الکتریکی محافظت می کنند: دی الکتریک و خطر الکتریکی  دارای رتبه.

تفاوت بین استانداردها معمولاً حتی توسط متخصصان برق درک نمی شود.

دستورالعمل های کمی در مورد زمان و مکان استفاده از کفش در هر دو استاندارد وجود دارد. این مقاله کمک می کند که کدام استانداردها به کدام کفش مربوط می شوند.

طبق 29 CFR 1910.136(a): “هر کارمند آسیب دیده باید هنگام کار در مناطقی که خطر آسیب دیدگی پا به دلیل افتادن یا غلتیدن اشیاء یا اشیایی که کف پا را سوراخ می کنند و در جایی که پاهای چنین کارمندی در معرض آسیب قرار می گیرد، کفش های محافظ بپوشد.

خطرات الکتریکی.” ضمیمه B از بخش اول مشاغل زیر را مشخص می کند که حفاظت از پا باید به طور معمول در نظر گرفته شود:

کارمندان حمل و نقل و دریافت، کارمندان سهام، نجار، برق، ماشین کار، مکانیک و تعمیرکار، لوله کش، مونتاژکار، نصب کننده دیوار خشک و کف، بسته بندی، بسته بندی، دهانه آتشفشانی.

اپراتورهای پرس پانچ و مهر زنی، اره کاران، جوشکاران، کارگران، حمل کنندگان کالا، باغبانان و حافظان زمین، کارگران برش و چوب بری چوب، انبار داران و کارگران انبار.

OSHA راهنمایی کمی می کند و کفش های EH را فقط در راهنمای عمومی PPE برای مشاغل کوچک ذکر می کند.

OSHA بیان می‌کند، “کفش‌های ایمنی خطرناک، نارسانا هستند و از تکمیل مدار الکتریکی روی زمین توسط پای پوشنده جلوگیری می‌کنند.

این کفش‌ها می‌توانند در برابر مدارهای باز تا 600 ولت در شرایط خشک محافظت کنند و باید به صورت همزمان استفاده شوند.

با سایر تجهیزات عایق و اقدامات احتیاطی اضافی برای کاهش خطر تبدیل شدن یک کارگر به مسیری برای انرژی الکتریکی خطرناک.

حفاظت عایق خطر الکتریکی، کفش های ایمنی پا ممکن است در صورت خیس شدن کفش، ساییدگی کفی، ذرات فلزی به خطر بیفتد.

در کف پا یا پاشنه قرار می گیرد یا کارگران اقلام رسانا و زمین شده را لمس می کنند. توجه: کفش های نارسانا نباید در مکان های انفجاری یا خطرناک استفاده شوند.”